Term Of Service

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานฉบับนี้ได้ระบุถึงสินค้าหรือบริการใดๆของทาง 123Toolz ผู้สมัครใช้งานมีหน้าที่ทำความเข้าใจยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดก่อนเริ่มใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อาจมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบทำความเข้าใจยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงการใช้งานบัญชี

ผู้สมัครใช้งานมีหน้าที่เก็บรักษาและรับผิดชอบต่อบัญชีที่ท่านสมัครกับทาง 123Toolz อาทิเช่น ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน และเพื่อความปลอดภัยของบัญชี ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่เผยแพร่บัญชีหรือแชร์ต่อข้อมูลสำคัญที่ได้รับจากทาง 123Toolz ไปยังบุคคลที่สาม หากท่านไม่สามารถเข้าใช้งานเนื่องจากไม่สามารถระบุข้อมูลสำคัญอาทิเช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือ อีเมล์ ที่สมัครกับทาง 123Toolz ไว้ รวมถึงการใช้งานที่ผิดเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใดๆ ทาง 123Toolz ขอสงวนสิทธิในการกู้คืนบัญชีนั้นๆ

ข้อตกลงการใช้งานระบบ

ผู้สมัครใช้งานตกลงใช้งานเฉพาะขอบเขตที่กำหนด 123Toolz ไม่อนุญาตให้ท่าน (เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะด้วยลายลักษณ์อักษรจากทางเรา) แจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือลอกเลียนแบบ ฟีเจอร์ต่างๆ การแก้ไขซอสโค้ด การทุจริจ การแฮก การกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำการอื่นๆใดๆที่มีผลกระทบต่อหน้าตา UI ระบบ เซอเวอร์ และฐานข้อมูล รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สาม เราขอสงวนสิทธิในการระงับบัญชีการใช้งาน ปฎิเสธการให้บริการใดๆรวมถึงปฎิเสธการรับผิดชอบต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด และหากการกระทำดังกล่าวส่งผลในการนำไปสู่การดำเนินคดีความ ผู้ใช้บริการตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายและรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด

การชำระเงินและนโยบายการคืนเงิน

หลังจากผู้ใช้ทำการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้บนหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะตรวจสอบยอดเงินดังกล่าวภายใน 1 ชม. และจะแจ้งการต่ออายุการใช้งานผ่านทางอีเมล์ที่ท่านสมัครไว้ ทางผู้ใช้งานจำเป็นต้องเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ตลอดเวลาในระยะที่เป็นสามาชิกจนกว่าอายุสมาชิกจะหมดลง 123Toolz ขอสงวนสิทธิในการเรียกตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินได้ตลอดเวลาในระหว่างที่ผู้ใช้งานเป็นสมาชิกอยู่ สงวนสิทธิไม่คืนเงินทุกกรณีรวมถึงการกระทำที่ผิดนโยบายของเราอาทิเช่น ใช้ระบบโดยมิชอบ การ Hack ข้อมูล หรือการกระทำอื่นๆที่ส่งผลกระทบความเสียหายต่อระบบ ผู้ใช้อื่นๆภายในระบบ หรือ ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่สามนอกระบบ เว้นแต่สาเหตุที่เกิดจากข้อผิดพลาดของระบบเท่านั้น โดยเรามีสิทธิที่จะอนุมัติหรือเพิกถอนการใช้งานตามดุลยพินิจของเราได้ตลอดเวลา และการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการและราคาสินค้าหรือบริการได้ตลอดเวลา

ลิ้งค์ของบุคคลที่สาม

123Toolz อาจมีการเชื่อมต่อร่วมกับ Platforms อื่นๆอาทิเช่น Facebook Line เป็นต้น ซึ่งถือเป็น Platforms ของบุคคลที่สามที่ทางเราไม่มีอำนาจควบคุมแต่อย่างใด การใช้งานที่เกิดขึ้นคือระหว่างส่วนของผู้ใช้งานและ Platforms ของบุคคลที่สามเองโดยทางเราไม่มีหน้าที่และ/หรือความรับผิดชอบใดๆต่อเนื้อหา นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนตัว รวมถึงการใช้งานของคุณบน Platforms นั้นๆ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบความสูญเสีย ความเสียหาย และ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้งาน

ผู้ใช้งานตกลงปฎิบัติการใช้งานอย่างเคร่งครัดในการใช้บริการของเราและตกลงปฎิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. ไม่กระทำการใด ๆ ที่ฝ่าฝืนต่อสัญญา กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบใด ๆ ภายในประเทศหรือต่างประเทศ

2. ไม่ชักชวนหรือสนับสนุนผู้อื่นให้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย

3. ไม่ละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัดหรือรัฐ

4. เก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านไว้กับตนเองและไม่เผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นทราบ

5. ไม่ใช้ระบบในการสแปมหรือส่งข้อความอันขัดต่อกฎหมาย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กับบุคคลอื่นๆทั้งในและนอกระบบ

6. ไม่กระทำการแก้ไข ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง เผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า บันทึก ส่งต่อ หรือการกระทำใดๆนอกเหนือจากข้อตกลงหรือที่มิชอบด้วยกฎหมาย

7. ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

8. ผู้ใช้งานจำต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น

หากผู้ใช้งานปฎิบัติผิดต่อเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งรวมถึงนโยบายต่างๆของทาง 123Toolz ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก เพิกถอนสิทธิ์การใช้งานโดยมิต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกินขึ้นแต่อย่างใด

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์ สินค้า บริการ ฟีเจอร์ต่างๆ ภาพ วีดีโอ เพลง เสียง ซอร์สโค้ด ฐานข้อมูลทั้งหมดที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ 123Toolz หรือส่วนประกอบใดๆที่ถูกร่วมใช้กับเว็บไซต์ที่เป็นของบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์ในการทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง เผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า บันทึก ส่งต่อ หรือการกระทำใดๆนอกเหนือจากข้อตกลงหรือที่มิชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางเราเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวและจะมีการแจ้งไว้ที่หน้าเว็บไซต์ www.123Toolz.com

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ กรุณาติดต่อตามช่องทางติดต่อทางหน้าเว็บไซต์ได้ทุกช่องทาง

แก้ไขล่าสุด 27 กันยายน 2564